090.797.2005
097.284.9250
Email: moitruong.bmx@gmail.com

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG BÌNH MINH XANH

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG Xem tất cả

Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp...

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo tổng thể các vấn đề về môi...

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng...

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường - doanh nghiệp cần làm trước khi đi...

Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Cơ sở phải lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản có quy mô, tính chất tương...

Lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết

Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết có quy mô, tính chất...

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình...

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ môi trường mà các cá nhân, tổ...

XỬ LÝ NƯỚC THẢI Xem tất cả

Xử lý nước thải sinh hoạt

Với mong muốn môi trường sống ngày càng được cải thiện, vấn đề quản lý nước...

Xử lý nước thải công nghiệp

Xử lý nước thải công nghiệp bao gồm các cơ chế và quy trình sử dụng để xử...

Tư vấn xử lý nước thải

Bình Minh Xanh tư vấn xây dựng các công trình xử lý nước thải như: xử lý nước...

Công ty xử lý nước thải TPHCM

Công ty xử lý nước thải Bình Minh Xanh chủ động tiếp cận trao đổi thông tin trực...

PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG Xem tất cả

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Bình Minh Xanh giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định...

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về...

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều...

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh...

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường,...

Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline090.797.2005
Chat hỗ trợ
Chat ngay