090.797.2005
097.284.9250
Email: moitruong.bmx@gmail.com

PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 2:17 PM
Bình Minh Xanh giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày Đăng : 31/10/2019 - 2:12 PM
Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác..

Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 2:30 PM
Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về..

QCVN 08-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

Ngày Đăng : 18/10/2019 - 3:24 PM
Quy chuẩn này áp dụng để đánh giá và quản lý chất lượng của nguồn nước..

Thông tư 24/2017/TT-BTNMT

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 2:42 PM
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường

Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 2:49 PM
Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về..

Luật Thuế bảo vệ môi trường

Ngày Đăng : 30/10/2019 - 5:07 PM
Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế,..

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 2:59 PM
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP Quy định về đánh giá môi trường chiến lược,..

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:10 PM
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi..

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:15 PM
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về đánh giá môi..

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:26 PM
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ban hành ngày 21 tháng 6 năm 2012

Nghị định số 201/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:30 PM
Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi..

Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:35 PM
Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm..

Thông tư số 27/2014/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:47 PM
Thông tư số 27/2014/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường Quy định việc đăng..

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 3:56 PM
Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ về quản lý..

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 4:00 PM
Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi..

Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày Đăng : 09/10/2018 - 4:09 PM
Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về..

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày Đăng : 09/08/2022 - 3:12 PM
Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số..

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

Ngày Đăng : 09/08/2022 - 3:26 PM
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy..

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ

Ngày Đăng : 12/08/2022 - 10:17 AM
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định..
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
hotline090.797.2005
Chat hỗ trợ
Chat ngay